Prezentarea societatii

Obiectul principal de activitate al Societăţii este prestarea/furnizarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare a căror gestiune îi este delegată („Serviciile”), conform Contractului de Delegare, strict in aria definită în respectivul contract. Societatea îşi desfăşoară activtatea exclusiv in raza teritoriala competenta a Autorităţilor Locale care i-au delegat, conform legislatiei, gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Prioritatea AQUAVAS SA este de a asigura satisfacerea pe deplin a cerinţelor clienţilor, prin furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare de calitate (la parametrii cantitativi, calitativi, în regim permanent), la un cost rezonabil, în condiţii de eficienţă economică. Succesul nostru depinde de creşterea calităţii serviciilor, precum şi de extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi.

În România, doar 52% din populaţie este racordată la sistemele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi peste 71% din apa uzată nu este epurată sau este epurată insuficient. Până de curând, majoritatea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare au fost operate de operatori municipali, rezultatul fiind operarea ineficientă realizată la scară suboptimă, fără acces la resurse financiare şi capacităţi tehnice şi manageriale limitate pentru a dezvolta nivelul serviciilor.

Având în vedere că România a devenit membră UE, trebuie să respecte Directiva Europeană 98/83/CE cu privire la calitatea apelor potabile până în anul 2015 şi Directiva 91/271/CE cu privire la epurarea apelor uzate până la sfârşitul anului 2018. Din acest motiv, România intenţionează să facă investiţiile necesare pentru a respecta indicatorii de calitate impuşi de Uniunea Europeană, ex: turbiditate, amoniu, aluminiu, pesticide, nitraţi şi colectarea apelor uzate, epurare şi deversare.

Programul Operational sectorial pentru Mediu (POS Mediu) este in conformitate cu obiectivele nationale strategice stabilite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND) si Planul National Strategic de Referinta (PNSR), care tine seama de obiectivele, principiile si practicile Uniunii Europene.El reflecta obligatiile internationale ale Romaniei si interesele nationale specifice.

Unul dintre obiectivele specifice ale POS-lui Mediu este imbunatatirea calitatii si accesului la apa si infrastructura de canalizare, furnizand servicii de alimentare cu apa si canalizare in conformitate cu practicile si politicile UE, in majoritatea ariilor urbane pana in anul 2015 si prin dezvoltarea unei structuri de management regional de apa si canalizare.

Axa Prioritară 1 “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din POS Mediu stabileşte ca obiective următoarele elemente:

 • furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la tarife acceptabile;
 • furnizarea de apă potabilă de calitate adecvată în toate zonele urbane;
 • îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
 • îmbunătăţirea nivelului gestiunii nămolului pentru staţiile de epurare;
 • crearea de structuri de gestiune a apei moderne şi eficiente
 • O structură de implementare pe termen lung a investiţiilor planificate prin POS Mediu;
 • Capacitatea de gestiune corespunzătoare pt.operarea infrastructurii existente şiviitoare.

Obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este să creeze un cadru legal şi instituţional solid şi durabil care să ofere:

Conform politicii adoptate de România, reflectată în POS Mediu, îndeplinirea acestor obiective se realizează printr-un proces de regionalizare, care reprezintă implementarea unui cadru instituţional în aria Proiectului, adecvat pentru a îmbina serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare legate de ariile de dezvoltare din regiunea respectivă, în cadrul unui proces de operare în comun.

Procesul de regionalizare constă în concentrarea serviciilor furnizate către populaţia unui grup de unităţi administrativ-teritoriale acoperind o zonă geografică definită de un bazin hidrografic sau/şi de limite administrative (municipalitati, judet).

Viziunea AQUAVAS SA

Aquavas SA va deveni un operator regional de prestari servicii in domeniul apei potabile şi canalizare, care va furniza servicii de foarte bună calitate la standarde Europene, la pret accesibil, satisfacand cerinteleclientilor in conditii de eficienta economica.

 1. Prioritatea noastră este de a asigura satisfacerea pe deplina cerinţelor clienţilor, prin furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare de calitate (la parametrii cantitativi, calitativi, în regim permanent), la un cost rezonabil, în condiţii de eficienţă economică. Succesul nostru depinde de creşterea calităţii serviciilor, precum şi de extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către clienţi. Orientăm către clienţi activităţile companiei, aceasta implicând informarea, transparenţa, co-interesarea şi educarea acestora pentru gestionarea judicioasă a apei.
 2. Suntem preocupaţi de maximizarea potenţialului resurselor umane, de asigurarea unui grad ridicat de profesionalism al angajaţilor, avand în vedere reorganizarea flexibilă a societăţii conform standardelor comunitare , în condiţii de calitate şi eficienţă, reconsiderarea calitativă şi cantitativă a resurselor umane prin creşterea pregătirii profesionale şi redistribuire pentru acoperirea corespunzătoare a tuturor activităţilor societăţii, pentru a îndeplini obiectivele societăţii. Construim viitorul societatii în sensul prosperităţii, stabilităţii şi dezvoltării printr-un management performant.
 3. Urmărim fundamentarea şi supunerea spre aprobare a tarifelor utilizate în activitatea de alimentare cu apă şi de canalizare având la bază funcţionarea pe principiul eficienţei economice şi realizării de profit, asigurarea securităţii în funcţionare, asigurarea calităţii serviciilor în parametrii prevăzuţi de lege şi asigurarea surselor financiare necesare cheltuielilor de întreţinere curentă şi repararea activelor şi a fondurilor fixe. Realizarea obiectivelor economice si financiare propuse şi a previziunilor economice, pe baza BVC-ului aprobate, precum si obtinerea de rezultate profitabile care vor duce la dezvoltarea societatii in conditii de continuitate si calitate a serviciilor.
 4. Urmărim creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea nivelului serviciilor şi standardelor serviciilor în zonele cheie ale activităţilor, conform standardelor europene în vigoare, precum şi conservarea şi protecţia mediului prin reducerea poluării factorilor de mediu: apă, aer, sol şi implementarea celor mai bune tehnici disponibile în procesele de fabricaţie şi distribuţie a apei, în beneficiul comunităţii. În domeniul protecţiei mediului urmărim menţinerea, în limitele prevăzute prin autorizaţiile în vigoare, a conţinutului emisiilor şi deversărilor, asigurarea calităţii mediului prin utilizarea raţională a resurselor de apă şi epurarea apelor uzate.

      Societatea are ca obiect principal de activitate :

         - 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

       Activităţi secundare

         - 3313- repararea echipamentelor electronice si optice

- 3314- repararea echipamentelor electrice

- 3320- instalarea masinilor si echipamentelor industriale.

          - 3700- colectarea si epurarea apelor uzate

           -3811- colectarea deseurilor nepericuloase

- 3821- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

- 4120- lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

- 4221- lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

- 4299- lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

- 4311- lucrari de demolare a constructiilor

- 4312- lucrari de pregatire a terenului

- 4321- lucrari de instalatii electrice

- 4322 – lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

- 4329- alte lucrari de instalatii pentru constructii

-4391- lucrari de invelitori , sarpante si terase la constructii

- 4399- alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

- 4941- transporturi rutiere de marfuri

- 4520- intretinerea si repararea autovehiculelor

- 5221- activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

- 7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

- 7120- activitati de testari si analize tehnice

- 7739- activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

- 8211 – Activitati combinate de secretariat

- 8299- alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

B.Responsabilitati majore

-       Sanatatea si confortul consumatorilor

-       Siguranta mediului si protejarea resurselor de apa

C.Politica si obiective

 • Întreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de alimentare cu apă potabilă , a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sistemului de epurare , având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă.
 • Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare.
 • Colectarea tuturor apelor uzate prin reţeaua de canalizare , epurarea acestora şi tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naţionale şi europene de calitate .
 • Monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora folosind inovaţia aplicată.
 • Obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a ac tivităţilor, rambursarea creditelor şi stimularea personalului.
 • Extinderea în regiunea Moldovei a serviciilor furnizate de societate.
 • Dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea atentă a angajaţilor. Aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu.
 • Elaborarea şi implementarea de politici de responsabilitate socială.
 • Grija faţă de securitatea şi sănătatea angajaţilor

D. Declaratia de politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii , securitatii ocupationale si informationale

            Intretinerea continua si supravegherea atenta a sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de colectare a apelor reziduale si a sistemului de epurare.

Furnizarea apei potabile cu respectarea normativelor in vigoare.

Colectarea tutror apelor uzate prin reteaua de canalizare, epurarea acestora si tratarea namolurilor, cu respectarea standardelor nationale si europene de calitate.

Monitorizarea permanenta a costurilor de operare si reducerea acestora.

Obtinerea unei marje optimale de profit, care sa permita dezvoltarea in continuare a activitatilor, rambursarea creditelor si stimularea personalului.

Dezvoltarea resusrselor umane prin instruirea permanenta si evaluarea atenta a angajatilor.

Informarea, coninteresarea si educarea clientilor in privinta gestionarii judicioase a apei.

Promovarea bunelor practici de mediu in relatiile cu clientii prin furnizarea informatiei publice detinute de societate.

E. Serviciul la nivel judetean

AQUAVAS SA areca obiect de activitate alimentarea cu apă potabilăşi industrială în:

Municipiile : Vaslui, Barlad, Husi

Orase : Negresti si Murgeni

Localitati rurale : CARJA, RAIU, SATU NOU, MUNTENI DE JOS, SECUIA, BACAOANI, LIPOVAT, CORBU, DELENI, CHITOC, TUTOVA, COROI, BADEANA.

Date generale

-       Denumire : AQUAVAS SA

-       Adresa : Str. Stefan cel Mare, nr.70, Vaslui

-       Tel : 0235/311600

-       Fax : 0235311700

-       IBAN : RO60 RNCB 0259 0284 5277 0001 BCR Vaslui

-       CUI : 17986823 , J/37/682/2005

-       Capitalul social total subscris al Societăţii este de 4.766.900 lei , divizat în 95.338 de acţiuni nominative, numerotate de la 1 la 95.338 inclusiv, cu o valoare nominală de 50 lei fiecare

AQUAVAS este o societate de interes judetean , cu calitate de operator judetean si cu capital detinut dupa cum urmeaza :

-          Consiliul Judetean Vaslui- cu un procent de 52,46 % din actiuni ;

-          Consiliul Local Vaslui- cu un procent de     17,48 % din actiuni ;

-          Consiliul Local Barlad - cu un procent de     17,48 % din actiuni ;

-          Consiliul Local Husi- cu un procent de         12,50 % din actiuni ;

-          Consiliul Local Negresti- cu un procent de     0,08 % din actiuni ; 

Organizarea AQUAVAS SA

Organigrama societatii are in compunere o structura „centrala” 3 sucursale si 2 agentii.

Structura centrala este formata din conducerea superioara si din personal tehnic si economic, corespondent compartimentelor functionale din cadrul sucursalelor (director general, contabil sef, Serviciu Resurse Umane,Oficiul Juridic, Departament Comercial Productie, Contabilitate, departament UIP). Aceasta structura isi desfasoara activitatea la sediul central din Vaslui

            La nivelul sucursalelor conducerea este asigurata prin directorii de sucursala, ingineri sefi si contabili sefi.

In subordinea directa a directorilor de sucursale se afla : biroul comercial,compartimentul resurse umane-salarizare, oficiul juridic, biroul tehnic-investitii, biroul calitate mediu, compartimentul productie, energetic, SSM si   managementul calitatii. In subordinea directa a contabilului sef se afla biroul financiar si biroul contabilitate, iar in subordinea directa a inginerului sef sunt sectiile de activitate: sectia apa, care cuprinde doua sectoare: sector captare-tratare si sector distributie apa si sectia canalizare-epurare care cuprinde sectorul epurare si sectorul canalizare. Tot in subordinea inginerului sef se afla si coloana transport auto. In cadrul sectoarelor de activitate, activitatea executiva este structurata in compartimente/activitati, structurate functie de specificul instalatiilor aflate in exploatare.

Fiecare compartiment, sectie sau sector de activitate are atributii specifice care sunt ilustrate de denumirea acestuia. Astfel serviciul comercial deruleaza activitatile specifice privind contractarea,facturarea si incasarea productiei de apa si canalizare-epurare. Totodata deruleaza si activitatile de marketing si aprovizionare. Biroul resurse umane are atributii privind managementul si dezvoltarea resurselor umane. Recrutarea personalului se face prin Serviciul Resurse Umane. Biroul salarizare are atributii legate de asigurarea salarizarii personalului. Biroul tehnic-investitii are atributii cu privirea la elaborarea documentatiilor si avizelor tehnice necesare pentru realizarea bransamentelor de apa si a racordurilor la canalizare, intocmirea si urmarirea planului de intretineri si reparatii, managementul activelor, promovarea si urmarirea realizarii investitiilor. Biroul calitate mediu asigura coordonarea laboratoarelor de analize chimice,biologice si bacteriologice care asigura concordanta calitatii apei potabile, precum si a apei uzate deversate cu prevedeile legale.Compartimentul productie urmareste modul de realizare a productiei. Compartimentul SSM are atributiile specifice rezultate din legislatie cu privire la sanatatea si securitatea in munca. Sectia apa prin sectoarele subordonate asigura producerea, tratarea si distribuirea apei potabile la utilizatori. Sectia canalizare- epurare, prin sectoarele subordonate asigura preluarea, transportul si epurarea apelor uzate de la utilizatori.

Avand in vedere ca avem incheiate contracte de concesiune cu fiecare UAT al celor trei localitati evidenta contabila se intocmeste separat pe fiecare centru de cost iar la nivelul central exista un numar mic de salariati care coordoneaza si centralizeaza activitatea pe fiecare domeniu in parte , neexistand nici o suprapunere de atributii

           In activitatea curenta a conducerii societatii se folosesc instrumente manageriale cum sunt : sedinte de informare, sedinte de analiza, şedinţe operative, etc.

           Conducerea operativa a societatii analizeaza si ia hotarari in cadrul sedintelor si intalnirilor zilnice, la inceputul si sfarsitul programului si ori de cate ori este nevoie. Deciziile conducerii sunt transmise, de regula direct, sefilor de compartimente de la sediul central si apoi fie in scris, prin posta, fax, e-mail sau verbal prin telefon directorilor de sucursale

             La nivelul sucursalelor, in fiecare saptamana, de regula la inceputul saptamanii, se desfasoara sedinte operative la care participa toti sefii de sectii, sectoare, birouri, compartimente. In aceste sedinte, se analizeaza activitatea saptamanii scurse si se stabilesc sarcinile pentru saptamana urmatoare.

             La nivelul conducerii operative a sectiilor si sectoarelor de activitate, se organizeaza sedinte operative zilnice, de regula la inceputul programului, cu echipele de lucru.

            La nivelul birourilor si compartimentelor functionale se lucreaza in echipa, personalul fiind implicat in schimbul de informatii atat la lucru cat si in afara.

             Sedintele de analiza si informare sunt completate de contactul direct a managerilor cu personalul salariat, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in intalniri neoficiale cu ocazia unor evenimente sociale.

Personalul de conducere atat la nivel de sediu central cat si la nivelul sucursalelor este format din cadre cu studii superioare si cu o bogata experienta in conducerea activitatilor economice. Functiile de director sunt acoperite de ingineri iar functiile de director economic si contabil sef de economisti.

-          AQUAVAS SA – Sucursala Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Donici, nr. 23

-          AQUAVAS SA – Sucursala Barlad , cu sediul in Barlad, str.Stefan Procopiu, nr. 1, jud. Vaslui;

-          AQUAVAS SA – Sucursala Husi cu sediu in localitatea Husi str Stefan cel Mare nr 18, Husi, judetul Vaslui.

Sucursalele sunt dezmambraminte fara personalitate juridica ale AQUAVAS SA si se inregistreaza , inainte de inceperea activitatii lor , in registrul comertului din judetul in care vor functiona. Sucursalele se afla sub controlul AQUAVAS SA care are calitatea de societate primara.

Intra in cont